Институции

В понеделник ще приемат сборния бюджет на Община Пещера за 2014 г.

Пещера. Председателят на Общински съвет свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 17.02.2014г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 9.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане сборния бюджет на Община Пещера за 2014г., индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2014г. и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014, 2015, 2016г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2. Даване съгласие за премахване на самосрутващи се сгради, публична общинска собственост в ПИ 56277.501.1 по реда на чл.195, ал.6 от ЗУТ.

Докладва: Кметът на Oбщината

Коментари