Институции

ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ отдаде земи под наем

Пещера. На основание чл. 147, ал.1,т. 4 от ППЗНП, чл. 16, ал.2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, и чл. 13 ал. 3 и 55 ал.1 от Правилника за неговото приложение , Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Писмо № 21-1388/ 04.11.2014 година на Министъра на земеделието и храните, както и Протокол № 1 от 24.02.2015 година г. на комисията , назначена с моя Заповед № РД- 142 / 22.01.2015 г. Славия Златанова – директор на ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ обяви за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя Ниви в местността „Студен дол“ – държавна собственост Тръжни №№ № 1 и № 2 от Описанието на обектите Димитър Великов Димитров

№ 1. Нива № 143001 с площ 18,676 дка при достигната тръжна цена 2,10 ( два лева и десет ст.) на декар месечно или общо 39.22 ( трийсет и девет лв и двайсет и две ст. )лв месечно
№ 2 . Нива № 142001 с площ 25.331 дка при достигната тръжна цена 2,10 (два лева и десет ст.) на декар месечно или общо 53,20 петдесет и три лв и 20 ст.) лв месечно.
Заповедта влиза в сила от 26 февруари 2015 г.

Настоящата Заповед да се обяви на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за наем съобразно предложената цена.

Коментари