Институции

Обсъжда се план за управление на „Купена“

В Пещера се проведе обществено обсъждане на план за управление на резервата  „Купена“. Планът е изготвен по проект за изпълнение на дейности по устойчиво управление на резерватите на територията на област Пазарджик, изпълняван от РИОСВ Пазарджик. Той касае управлението на резервата и ще е действащ за десет години. Предстои да бъде обявен на обществеността, за да се запознаят всички заинтересовани страни. В обсъжданията се включиха представители на Областна дирекция „Земеделие“, на горските стопанства, общини и кметства. Целта е да се установи, дали заложеното е действително. След обсъжданията плановете ще бъдат изпратени за одобрение от МОСВ. 

Коментари