Институции

Заключителна пресконференция по проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3»

На заключителна пресконференция бяха представени резултатите от реализирането на проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3», одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”:

Проектът се реализира от Община Пещера. Той е на обща стойност 628 253.66 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Постигната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на процедура BG16RFOP0012.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони " на ОПРР 2014-2020.

Реализацията на проекта оказа пряко положително въздействие върху 24 бр. домакинства, 51 човека, 10 жилищни сгради и 24 етажни собствености.

Представители на сдруженията на собствениците получиха удостоверения за въвеждане на обекти в експлоатация.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0134 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари