Институции

Шест акта за административни нарушения на екологичното законодателство съставиха експерти на РИОСВ през април

През април 2012г., за различни административни нарушения на екологичното законодателство, експерти на РИОСВ съставиха шест акта – четири по ЗУО, за нерегламентирано разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и два по Закона за чистотата на атмосферния въздух. На собственика на хотел „Макси“ в гр.Велинград е съставен акт за неизпълнено предписание да представи в срок информация за извършени проверки за херметичност на чилърните инсталации на обекта, а на ЕТ „Йордан Величков-Влади“, заради липса на досие на хладилната инсталация на картофохранилището в гр.Пещера.
Издадените наказателни постановления са пет, на обща стойност 7 900 лева. С тях са санкционирани нарушения на Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух. За констатирано нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на „Марица Олио“ АД е наложена санкция от 1400 лв. За неводена отчетност и неизвършена нова класификация на отпадъците на „Биовет“ АД и „Селект Травел“ ООД са издадени три наказателни постановления на обща стойност 6 000 лв.  Наказателно постановление от 500 лв. е издадено на „Ай Ти Ен“ ЕООД, гр.Велинград за неизвършени собствени периодични измервания на атмосферния въздух.
Със Заповед на Директора на РИОСВ-Пазарджик е запечатана инсталацията за изгаряне на болнични отпадъци на “ГПГДП-Пазарджик” /групова дентална практика/, заради неизпълнени изисквания на Наредба 6 към ЗУО от 2005г. за изгаряне на отпадъци.
През април експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха контролни проверки в 64 обекта. Дадените предписания са  58.

Коментари