Институции

Общинските съветници ще заседават в сряда

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на петдесет и четвърто заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 07. 2019 г. / сряда / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за проведените обществени поръчки от Община Пещера за периода януари 2019г. – юни 2019г.

2. Отчет за реализирани продажби в Община Пещера за периода януари 2019г.- юни 2019г.

3. Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за периода януари 2019г. – юни 2019г.

4. Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2019г. и разчета за капиталови разходи за 2019г.

5. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Пещера по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG16M1OP002-2.009 „ Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020г.

6. Кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ по ОП Околна среда (2014-2020) ПРИОРИТЕТ 5: Закриване на съществуващи депа, нерегламентирани сметища с отпадъци и възстановяване на замърсени терени по проект „Рекултивация на съществуващо сметище имот с идентификатор 56277.3.1289, местност Луковица, по плана на град Пещера“.

7. Предоставяне на поземлен имот в землището на гр. Пещера на наследниците на Атанас Георгиев Юнаков.

8. Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП – ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375 в местност „Широките ливади“ по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.

9. Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за закупуване на прилежащ терен с цел обслужване на съществуващи сгради с идентификатори 56277.3.215.1 и 56277.3.215.4 в поземлен имот с идентификатор 56277.3.215 и обособяване на УПИ XXIV-3.215 „Производство на обувки“ в местност „Узун драгасия“ по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.

10. Питания.

Коментари