Институции

В Брацигово отчетоха резултатите от Европейски проект

Брацигово. В залата на Младежкия дом в Брацигово, се проведе заключителната конференция по проект „Повишаване ефективността в организацията и координацията в работата на общинската администрация“. Той се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Конференцията бе открита от секретаря на Общината госпожа Мадарова. Пред гостите и участниците в конференцията Мадарова отчете резултатите от едногодишната работа по отделните дейности. Представена бе мултимедийна презентация на целите и постигнатите резултати, за проведените процедури за избор на изпълнители и подписаните договори с фирмите – изпълнители. Бе отделено място на извършения подробен анализ, участието на администрацията в изготвяне на стратегиите, обучението на служителите по европейски програми и др. Посочено бе, че на база обстойното експертно обследване на дейността на всички нива на администрацията на общината и изработения Функционален анализ, са подготвени препоръки за повишаване на ефективността на работните процесите. Тяхната крайна цел е подобряването на координацията, оптимизиране на структурите, преразпределяне на функции и дейности между общинските служби. Като резултат от изпълнението на проекта са разработени и предложени промени в нормативните, стратегическите и други документи и в устройствения правилник на Община Брацигово. На финалната фаза на проект „Повишаване ефективността в организацията и координацията в работата на общинската администрация“ е проведено обучение на представители на общинските служби. В процеса на работа са обсъдени опита и добрите практики за ефективно приложение на разработените от експертите предложения за актуализация на вътрешните правила и процедури. Изпълнението на проект „Повишаване ефективността в организацията и координацията в работата на общинската администрация“ е част от непрекъснатите усилия на администрацията в община Брацигово за повишаване на знанията и уменията на служителите, с цел цялостно повишаване качеството на обслужване за населението в общината. Това е и основната цел на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд: да подобри работата на администрацията, да я направи ефективна, обърната „с лице към хората“, да увеличава капацитета на служителите за изпълнение на задълженията им към потребителите на административни услуги. На участниците в пресконференцията бяха раздадени специално изработени за информационни брошури и анкетни карти, които те попълниха и предадоха за документацията на проекта.

Коментари