Институции

Съветниците приеха отчет за сборния бюджет на община Пещера

Пещера. Първоначалния бюджет на община Пещера приет с Решение № 303 от 27 февруари 2013г. на Общински съвет- Пещера е 9 158 795 лв. В резултат на извършени корекции от Министерството на финансите и Решение на местния парламент бюджета на общината е 9 35 708 лв. Достигнатото изпълнение към 30 юни е в размер на 4 009 008лв- 42.04 на сто. Наличността по бюджетната сметка към 30 юни е в размер на 733 161 лв, от които 400463 лв. са срочен депозит.Касовата наличност е в азмер на 10 303лв. Данъчните приходи са изпълнени на 55.00 на сто и 108.83 на сто спрямо същия период на 2012г. Приходите и доходите от собственост на 47.17 на сто и на 110.55 на сто спрямо същия период на 2012г. Приходите от общински такси са 57.38 на сто и 105.03 на сто спрямо същия период на 2012г. Приходите от продажба на нефинасови активи са 23.60 на сто и на 1 318.45 на сто спрямо същия период на 2012г. Изпълнението на приходи от общински такси е в размер на 672 994 лв. или 57.38 на сто спрямо годишния план на 2013г. и 105.03 на сто спрямо изпълнението на 2012г. Общо приходите от продажба на общинско имущество са в размер на 88 349 лв. или 23.60 на сто. През отчетния период  са събрани приходи от продажба на земя в размер на 75 046лв., приходите от продажби на сгради са 23 960 лв, от отстъпено право на строеж в хазната са постъпили 150лв.

Коментари