Институции

Предстои петдесет и деветото заседание на Общински съвет- Пещера

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на петдесет и девето заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 24. 04. 2015 г. / петък / от 9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 58 от 27.03.2015г.
Докладва: Кметът на Oбщината
2. Приемане Отчета на бюджета на Община Пещера за 2014 година и доклад за общинския дълг.
Докладва: Кметът на Oбщината
3. Приемане на Отчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2014г.
Докладва: ИД Директор ДСП – Пещера
Радка Кежева
4. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015г.
Докладва: ИД Директор ДСП – Пещера
Радка Кежева
5. Отчет за дейностите, реализирани по Общинска програма за превенция на ХИВ /СПИН и на злоупотреба с вещества, предизвикващи зависимости в Община Пещера – 2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината
6. Приемане на Общинска програма за превенция на ХИВ /СПИН и на злоупотреба с вещества, предизвикващи зависимости в Община Пещера за 2015г.
Докладва: Кметът на Oбщината
7. Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
8. Приемане на Отчет по изпълнение плана за развитие на социалните услуги за 2014г. и План за развитие на социалните услуги за 2016 г.в Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
9. Отчет за икономическите резултати от дейността на „ВКС“ ЕООД – Пещера за 2014г.
Докладва: Управителят на „ВКС“ ЕООД – Пещера
10. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ – гр. Пещера за 2014година.
Докладва:Директорът на ОП „ЧПОИ“ – Пещера
11. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“.
Докладва:Директорът на ОП“Паркинги и пазари“
12. Отчет за икономическите резултати от дейността на Общинско предприятие „Обредни дейности“.
Докладва:Директорът на ОП“ Обредни дейности“
13. Текущи.
13.1. Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2015година и разчета на капиталовите разходи.
Докладва: Кметът на Oбщината
13.2. Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Пещера за периода 2016-2018 г.
Докладва: Кметът на Oбщината
13.3. Одобряване на длъжностно щатно разписание на Звено «Пречиствателни станции на отпадъчни води», считано от 01.05.2015г.
Докладва: Кметът на Oбщината
13.4. Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП – ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.1.158 в местност «Долна бялча» по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината
13.5. Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.1.158 по КККР на гр.Пещера в местност «Долна Бялча» и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината
13.6. Даване на съгласие за изработване на проект ЧИ на ПУП – ПР за изменение на уличната регулация на УПИ VII -2920 с идентификатор 56277.504.553 по КККР на гр. Пещера към улица с о.т. 847в-847г с идентификатор 56277.504.963 в кв 199в по ПУП на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
13.7. Приемане на оценка и учредяване на право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на:
• Гараж № 218
• Гараж № 217
в УПИ I – жилищно строителство и обществен търговски център в кв.27 по ПУП на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

13.8. Предоставяне на Поземлени имоти :
• № 027091 находящ се в местността «Сухи ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
• №517104 находящ се в местността «Гьолбаш», землище на с. Капитан Димитриево;
• № 047039 находящ се в местността «Полето – мар.орехи», землище на с. Капитан Димитриево;

• № 053025 находящ се в местността «Растето», землище на с. Капитан Димитриево;
• №029040 находящ се в местността «Герена – линов сайвант», землище на с. Капитан Димитриево;
• № 029010 находящ се в местността «Герена – линов сайвант», землище на с. Капитан Димитриево;
• № 521034 находящ се в местността «Сухи ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
• № 521035 находящ се в местността «Сухи ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
• № 521036 находящ се в местността «Сухи ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
• № 521008 находящ се в местността «Сухи ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
• № 023031 находящ се в местността «Мал.ливади – страната», землище на с. Капитан Димитриево;
• № 052032 находящ се в местността «Средни ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
• № 023034 находящ се в местността «Мал.ливади – страната», землище на с. Капитан Димитриево;
• № 048099 находящ се в местността «Друма – лозята», землище на с. Капитан Димитриево;
на наследниците на Никола Марков Ганчев.
Докладва: Кметът на Oбщината

13.9. Приемане на оценка и продажба на Недвижими имоти – частна общинска собственост:
• Поземлен имот с идентификатор 56277.3.377, находящ се в местността «Лагера», землище на гр. Пещера;
• Поземлен имот с идентификатор 56277.1.566, находящ се в местността «Копривец», землище на гр. Пещера;
• Поземлен имот с идентификатор 56277.1.979, находящ се в местността «Голяма страна», землище на гр. Пещера;
• Поземлен имот с идентификатор 56277.3.70, находящ се в местността «Узун драгасия», землище на гр. Пещера;
• Поземлен имот с идентификатор 56277.1.569, находящ се в местността «Копривец», землище на гр. Пещера;
• Поземлен имот с идентификатор 56277.1.82, находящ се в местността «Курията», землище на гр. Пещера;
• Поземлен имот с идентификатор 56277.1.981, находящ се в местността «Голяма страна», землище на гр. Пещера;
• Поземлен имот с идентификатор 56277.1.492, находящ се в местността «Копривец», землище на гр. Пещера;
• Поземлен имот с идентификатор 56277.1.806, находящ се в местността «Копривец», землище на гр. Пещера;
• Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1866, находящ се в местността «Икочово», землище на гр. Пещера;
Докладва: Кметът на Oбщината
13.10. Одобряване списък на спортни обекти, които ще се отдават под наем през 2015г.
Докладва: Кметът на Oбщината
13. 11. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 682/26.09.2014г. на Общински съвет – Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
13.12. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 127/27.04.2012г. на Общински съвет – Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

14. Питания.

Коментари