Институции

През 2014-та общината е изплащала 5 кредита

Пещера.Община Пещера публикува годишен доклад по дълга на общината. От изнесените дани става ясно, че през 2014 г. община Пещера е обслужвала задълженията си по пет договора за кредити. Най-старият кредит е от февруари 2007 година. Дългосрочният инвестиционен кредит е в размер на 2 000 000 лв. и срок на погасяване 96 месеца, който изтича на 20 юни тази година. Главницата по дълга към 31.12.2014година е в размер на 125 000 лв..

Най-големият кредит е в размер на 2 200 000, със срок на погасяване 120 месеца, при двегодишен гратисен период и при погасителен план на главницата на равни месечни погасителни  вноски, без комисионни и фиксиран лихвен процент – 5.29 на сто.Краен срок за погасяване на дълга  20.03.2023 година. Главницата по дълга към 31.12.2014 г. е в размер на 2033 772.

Община Пещера има и три договора за заеми с фонд ФЛАГ. В края на 2011 г. е сключен такъв за съфинансиране по проект „Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера“ по Оперативна програма Регионално Развитие“ със срок за погасяване  25.04.2019 г. Главницата по дълга към 31.12.2014 г. е в размер на 592 765 лв.

На 10.02.2014 г. общината   е сключила договор за дългосрочен кредит към ФЛАГ за съфинансиране на проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост ”Перистера” разположена на хълма „Света Петка”, град Пещерапо Оперативна програма Регионално Развитие“ в размер на 174 777 /Сто седемдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и седем/ лв.Краен срок за погасяване на дълга  25.12.2020 година. През 2014 г. е платена главница в размер на 17 480, изплатизплатени са лихви в размер на 5 706 лв. и такси в размер на 973 лв. Главницата по дълга към 31.12.2014 г. е в размер на 157 297 лв.

При нито един от кредитите, общината уверява, че няма изоставане при внасяне на задълженията по тяхното обслужване.

Един от кредитите, взет по договор с фонд ФЛАГ от 10 февруари миналата година е изплатен. Заемът е бил за финансиране на междинни пращания по проект „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост ”Перистера” разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера по Оперативна програма Регионално Развитие“ в размер на 1 050 000 лв.. Дългът е бил хогасен на 25.08.2014 г

Коментари