Институции

Предстои 29-то заседание на Общински съвет – Пещера

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 09. 2013 г. /петък/ от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет на Плана за действие на Община Пещера /2012-2014г./ за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в Област Пазарджик /2012-2020г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2. Текущи.
2.1. Актуализация на сборния бюджет на Община Пещера за 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.2. Разрешение за сформиране на една група с минимум 9 деца в Целодневна детска градина «Еделвайс» – с. Капитан Димитриево, Община Пещера за учебната 2013/2014г., считано от 01.10.2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.3. Прекратяване на концесия на обект: «Плувен комплекс – Пещера».
Докладва: Кметът на Oбщината

2.4. Организиране провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен в централната градска част за разполагане на преместваем обект – телефонни кабини № 18.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.5. Приемане на оценка и продажба на използвани строителни изделия – павета със среден размер 10/10/10 см.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.6. Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собстквеност – № 014110 в местността «Войника» и недвижим имот частна общинска собственост № 008020 в местността «Арпалица» землище на гр Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.7. Даване на разрешение за изготвяне на ПУП-ПРЗ за отреждане на имот планоснимачен № 000219 /складов терен/ за селскостопанска и животновъдна дейност и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.8. Преминаване на 8,00 кв.м. от улица – тупик с осови точки 601а – 601б от публична в частна общинска собственост и приобщаване към УПИ – ХХХV – гараж в кв.141 по плана на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.9. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера.
Докладва: Председателят на Общински съвет

3. Питания.

Коментари