Институции

Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И ОСМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 03. 2015 г. / ПЕТЪК / от
9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 57 от 16.02.2015г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2. Отчет за работата на РУ «Полиция» за 2014г.
Докладва: Началникът на РУП – Пещера

3. Приемане на Отчет за дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата за периода 2012 -2014г.

Докладва: Кметът на Oбщината

4. Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Пещера за 2014г.
Докладва: Секретарят на МКБППМН

5. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2015г.
Докладва: Кметът на Oбщината
6. Текущи.
6.1. Приемане на допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.2. Изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.3. Приемане и Отчет по изпълнение на Общинската програма за управление на качеството на атмосферния въздух 2011-2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.4. Приемане на Отчет по изпълнение на Общинския план за дейностите на Община Пещера за 2014г. от Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.5. Даване на разрешение за изработване за изработване на проект за ЧИ на ПУП – ПР за изменение на трасето на улица с осови точки 298, 298а, 297,257, 253,252,251,249 по Регулационния план на гр.Пещера, Община Пещера, Област Пазарджик.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.6. Даване на разрешение за изготвяне на проект на ПУП – ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.4.197. в местност „Широките ливади“ по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.7. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за разделяне на ПИ № 000017 на пет броя урегулирани поземлени имоти в землището на с. Капитан Димитриево, Община Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.8. Учредяване безвъзмездно право на преминаване през имот с идентификатор 56277.3.1316 по КККР на гр. Пещера, общинска публична собственост с начин на трайно ползване пасище в местността „Луковица“ гр.Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

6.9. Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот – частна общинска собственост – Поземлен имот № 000446, находящ се в местността «Арапеница», землище на с. Радилово.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.10. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 748/16.02.2015г. и Решение № 749/16.02.2015г.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.11. Определяне състав на комисия за разпределение на финансови средства за подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества от бюджета на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

7. Питания.

Коментари

Институции

Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 05. 2014 г. /петък/ от 9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 44 от 25.04.2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2. Анализ на пазара на труда в Община Пещера за 2013г.
Докладва: Директорът на
Дирекция «Бюро по труда» Пещера

3. Информация за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетиците и инвалидите през 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

4. Информация за дейността на Общински детски комплекс през учебната 2013/2014г.
Докладва:Директорът на
Ообщински детски комплекс гр. Пещера
5. Текущи.
5.1. Създаване на звено Крепост „Перистера“и одобряване на длъжностно разписание, считано от 01.06.2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.2. Даване на съгласие за изготвяне на проект за частично изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХІV- Часовника за кв.205 по плана на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.3. Изготвяне на нови схеми за разполагане на преместваеми обекти в гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.4. Изменение и допълнение на Решение № 607/25.04.2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.5. Продажба на лек автомобил марка Фолксваген, модел „Пасат“, рег. РА 4425 ВА собственост на МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ООД, за сумата от 500 /петстотин/ лева, чрез сключване на договор за покупко-продажба на описания автомобил между МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ /продавач/ и Димитър Борисов Ушев, купувач.

Докладва: Кметът на Oбщината

6. Питания.

Коментари

Институции

Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И СЕДМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 07. 2013 г. /понеделник/ от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :
1. Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за периода месец януари- юни 2013г.
Докладва: Председателят на Общински съвет

2. Информация за еврофондовете за периода м.юли 2012г. – м. юни 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

3. Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.
Докладва: Кметът на Oбщината

4. Приемане на Отчет за проведении обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода януари – юни 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

5. Текущи.
5.1. Приемане на Общински план за младежта за 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.2. Приемане на Декларация за достъп на младите хора до култура.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.3. Предложение за отмяна на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пещера, приета с Решение № 408/30.10.2009г. на Общински съвет – Пещера и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.4. Издаване запис на заповед от Община Пещера в полза на ДФ «Земеделие» – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след извършено авансово плащане по договор № 13/321/00745 от 23.10.2009г. по мярка 321 за Проект «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдитебна мрежа в с. Капитан Димитриево и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Капитан Димитриево, Община Пещера» слючен между Община Пещера и ДФ «Земеделие» – Разплащателна агенция.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.5. Издаване запис на заповед от Община Пещера в полза на ДФ «Земеделие» – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след извършено авансово плащане по договор № 13/321/00746 от 23.10.2009г. по мярка 321 за Проект «Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово – северна част и с. Капитан Димитриево, Община Пещера», сключен между Община Пещера и ДФ «Земеделие» – Разплащателна агенция.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.6. Издаване запис на заповед от Община Пещера в полза на ДФ «Земеделие» – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след извършено авансово плащане по договор № 13/321/00747 от 23.10.2009г. по мярка 321 за Проект «Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово – южна част, Община Пещера», сключен между Община Пещера и ДФ «Земеделие» – Разплащателна агенция.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.7. Издаване запис на заповед от Община Пещера в полза на ДФ «Земеделие» – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след извършено авансово плащане по договор № 13/321/00749 от 23.10.2009г. по мярка 321 за Проект «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Радилово, Община Пещера», сключен между Община Пещера и ДФ «Земеделие» – Разплащателна агенция.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.8. Доклад от проверка във връзка със следприватизационен контрол на «Медицински център» ООД гр.Пещера и МБАЛ «Проф. Димитър Ранев» ООД гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.9. Даване на разрешение за изготвяне: ПУП- ПРЗ за отреждане на имот пл. № 004003 за кравеферма, производствена дейност, търговия и услуги в местността «Студен дол» по КВС на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.10. Промяна в групите жилища от наличния жилищен фонд съобразно потребностите на Общината.
5.11. Определяне на спортни обекти – общинска собственост, които ще бъдат отдадени под наем.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.12. Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ ІХ – ГНС, кв. 185 по ПУП на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5.13. Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – 1/3 идеална част от УПИ ІV – 147, кв.2 по пУП на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.14. Предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Пещера“.
Докладва: Стефан Щерев – общински съветник
от КП «Бъдеще за Пещера»

6. Питания.

Коментари

Институции

Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 04. 2013 г. /петък/ от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :
1. Информация за изпълнението на Програмата за реконструкция и монтаж на пречиствателните съоръжения в „Биовет“АД.
Докладва:Изпълнителен директор на „Биовет“АД

2. Отчет за икономическите резултати от дейността на Търговско дружество «ВКС» ЕООД – Пещера за 2012г.
Докладва: Управителят на «ВКС» ЕООД

3. Отчет за дейността на Общинско предприятие «Чистота и поддържане на общинската инфраструктура» – гр.Пещера за 2012г.
Докладва: Директорът на ОП «ЧПОИ»

4. Отчет за дейността на ОП «Паркинги и пазари» за 2012г.
Докладва: Директорът на ОП «Паркинги и пазари»

5. Отчет за икономическите резултати от дейността на Общинско предприятие «Обредни дейности» за 2012г.
Докладва: Директорът на ОП «Обредни дейности»

6. Приемане на Отчет по изпълнение на плана за развитие на социалните услуги за 2012г. и План за развитие на социалните услуги за 2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината

7. Приемане на Отчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2012 г.и приемане на Общинска програма за закрила на детето -2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

8. Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

9. Текущи.
9.1. Актуализация на сборния бюджет на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.2. Отчет за дейностите реализирани по «Общинска програма за превенция на ХИВ/СПИН и на злоупотребата с вещества, предизвикващи зависимости в Община Пещера за 2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.3. Приемане на «Общинска програма за превенция на ХИВ/СПИН и на злоупотреба с вещества, предизвикващи зависимости в Община Пещера за 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.4. Актуализация на Правила за ползването на мери и пасища на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.5. Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2013г. за землището на Община Пещера; съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на земеделските стопани / ползватели на мери и пасища/ за поддържането на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.6. Приемане оценка и продажба на общинско жилище – Апартамент № 53, ет.VІІІ, вход Б, ул.»Хан Пресиян» № 14.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.7. Приемане на решение за изработване на проект за Общ устройствен план на с. Радилово и с. Капитан Димитриево и техните землища.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.8. Даване на съгласие за изготвяве на проект за подробен устройствен план на УПИ І – Зеленина, кв.182 в гр. Пещера за предвиждане застрояване за открита спортна площадка.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.9. Разрешение за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП – ПР на предвидена нереализирана улица с о.т. 118-121-133 в часта на о.т. 118 и о.т. 121 между кв.19 и кв. 20 по плана на с. Капитан Димитриево, Община Пещера
Докладва: Кметът на Oбщината

9.10. Даване на разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен обект – трасе за кабелен провод на ПИ № 004003 в местността «Студен дол» по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

9.11. Информация за подготовката на отоплителен сезон 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

10. Питания.

Коментари