Любопитно

62 на сто напускат училище от бедност

Повече от 62 на сто от децата, които отпадат от училище, имат социални и семейни причини за това. По този показател за последната 2011/2012 година от класните стаи са си тръгнали 2996 ученици. Данните са записани в новия проект на стратегия за преодоляване на явлението „отпаднали от училище“ на образователното ведомство. В документа са набелязани мерки до 2020 година. Те са част от европейската стратегия за всеобща грамотност и ограничаване на процента на хората, които се отказват от обучението си. У нас през последните години броят на напусналите училище е намалял почти двойно – от 8820 през 2009 година на 4761 през 2012 г. Въпреки това най-големият проблем на образователната ни система е, че има много сериозен дисбаланс между образованието в градовете, малките населени места и селата. В градовете със средно образование са над 71 на сто, а в селата – 40,3 на сто. Много голям е делът на тези, които имат ниско образование в селата – 60 на сто. И още една любопитна статистика: Най-малко ученици са напуснали училищата в югозападния район – 3,6 % през миналата учебна година. В същото време в югоизточния и в северозападния район процентът на отказалите се от уроците е съответно 19,4 и 16,8 на сто. По-голям е процентът и на учениците, напуснали училище, които не са ходили на детска градина преди това. По данни на Евростат у нас броят на младежите между 18 и 24 години, които не са включени в образователните системи, е в пъти по-голям от средния за Евросъюза. В общността средният процент е 16,7 на неучещите се, а у нас е 27,9 на сто. Цялата тази статистика означава едно – нисък процент на възвръщаемост на публичните разходи за просветата и ниски лични доходи и социален статус. Завършилите начално и основно образование имат с 45 на сто по-ниски доходи от тези, които имат средно и по-високо. А в години на криза тази пропаст става все по-голяма, сочи изследване на Евростат. Делът на живеещите в бедност, които са с ниско ниво на грамотност, е три повече от тези, които имат поне средно образование и са останали без работа. Основната цел на стратегията е броят на напусналите училище, преди да са го завършили, да е под 11 на сто. Другата е – намаляване на броя на хората, живеещи в бедност с 260 000 души. Както и увеличаване на онези, които са завършили висше образование на 36% през 2020 г.

Как ще стане това:

-създаване на възможност всички деца да получат равен достъп до детски градини и предучилищни групи;

– актуализиране на училищните програми;

-назначаване на помощник-учители там, където децата имат нужда от допълнителна подкрепа;

-развиване на новите форми на обучение – дистанционна и комбинирана;

– задължителна квалификация на учителите;

-активна работа с родителите и тяхното участие в учебния живот;

-създаване на модела на учениците наставници, които подпомагат децата, които имат нужда от допълнителни занимания;

– заработване на системата за кариерно ориентиране;

– развитие на занимания по интереси – доказано е, че там, където има много кръжоци и допълнителни часове, успехът на учениците е по-висок на националните вътрешни и външни препитвания;

– финансово подпомагане на учениците, които са застрашени от отпадане по икономически причини – може да им се покрива изцяло таксата за детски градини или чрез системата на стипендии в училище.

Източник : / Труд /

Повечето от мерките, които са записани в стратегията, вече са стартирани. Много голямо значение за овладяването на проблема с отпадналите деца ще е работата с ромчетата. От тях едва 30,9% посещават детска градина, което е една от предпоставките по-късно да имат трудности в училище.

Коментари