Институции

“Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр.Пещера”

Във връзка с реализация на проект “Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр.Пещера” на 15.03.2017г. в сградата на Общинска администрация Пещера се проведе встъпителна пресконференция. Проектът се изпълнява от Община Пещера по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” и е на обща стойност 677 762,27 лв.

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0004 «Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр.Пещера», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари