Институции

Приключи проектът за повишаване на енергийната ефективност на ОДК

На заключителна пресконференция бяха представени резултатите от реализирането на проект «Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс» по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 406 793,74 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Целта на проекта беше да се достигне клас на енергопотребление „С“ на сградата, което ще доведе до намаляване на разходите за енергия, както и да се подобрят експлоатационните характеристики на сградата, което ще доведе до повишена рентабилност и  удължаване на жизнения й цикъл, устойчиво управление и поддръжка. Осигурен е нормален достъп на трудноподвижните хора с монтирана рампа и изграден асансьор.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0007 “ Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: „Общински детски комплекс“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари