Институции

Предстои двадесето заседание на Общински съвет- Пещера

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските  съветници на двадесето заседание на Общински  съвет, което ще  се проведе  на  30. 03. 2017 г. / ЧЕТВЪРТЪК /  от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет за работата на РУ Полиция – Пещера за 2016г.
Докладва: Началник на РУ Пещера

2.    Приемане на Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера за 2016г.
Докладва: Златка Златанова – Секретар 
на МКБППМН и социални дейности

3.    Информация от „Биовет“АД относно опазване качеството на въздуха.
Докладва: Представител на „Биовет“ АД

4.    Приемане на Информация за състоянието на спорта в Община Пещера.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Галина Стоянова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

5.    Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2017г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Димитър Павлов, Гл. експерт „Култура, младежки и религиозни дейности“

6.    Приемане на Отчет за 2016г. по изпълнение на мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик и Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
инж. Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

7.    Даване на разрешение за изработване:  на Проекти за ПУП – Парцеларни планове за обекти на техническата инфраструктура,както следва:
-за укрепване на склонов участък  на общински път РAZ 1181/ Дорково-Костандово- лет.“Св.Константин“-Пещера при км 27+500 ,изработване на ПУП-ПП в обхват- ПИ 56277.1.1110,ПИ 56277. 1.1498,по КККР на землището на гр.Пещера
-за укрепване на склонов участък  на общински път РAZ 1181/ Дорково-Костандово- лет.“Св.Константин“-Пещера при км 38+800 ,изработване на ПУП-ПП в обхват- ПИ 56277.1.1110, ПИ 56277. 1.1224 по КККР на землището на гр.Пещера
ПУП-Парцеларен план за линеен обект – трасе за водопровод, захранващ ПИ № 016039 в м.”Сухия Дъбовик” по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
инж. Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

8.    Съгласуване на Схема по чл.56 от ЗУТ и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на терен на ул. «Димитър Горов» гр. Пещера с площ 3 кв.м.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Симонов – Гл. спец. „Общинска собственост и наеми“

9.    ПУП за Частично изменение на ПУП-ПРЗ за упълномеряване на ПИ с идентификатор 56277.504.340 / УПИ VII – търговия и услуги в кв.199/ по ККР на гр. Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“
10.    Приемане на оценка за продажба на  идеални части от недвижим имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.310 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

11.    Бракуване на МПС стопанисвано от ОП «Обредни дейности» гр.Пещера.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Георги Делев –Директор на ОП „Обредни дейности“

12.    Издаване на Запис на Заповед в размер  на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0007-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс ", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

13.    Издаване на Запис на Заповед в размер  на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0005-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера“  , по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

14.    Издаване на Запис на Заповед в размер  на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

15.    Издаване на Запис на Заповед в размер  на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера“  , по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

16.    Издаване на Запис на Заповед в размер  на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0010-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

17.    Издаване на Запис на Заповед в размер  на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0114-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

18.    Издаване на Запис на Заповед в размер  на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0134-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

19.    Издаване на Запис на Заповед в размер  на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0124-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

20.    Издаване на Запис на Заповед в размер  на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0139-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

21.    Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура з проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейски съюз по ОПОС 2014-2020г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

22.    Отпускане на еднократни финансови помощи и актуализация бюджета на Община Пещера за 2017г.
Докладва:  От  името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева Директор на дирекция «ФСД»
23.    Питания.

Коментари