Институции

Повишаване на мотивацията за участие в образователния процес по проект „Шарени мъниста”

Започнаха заниманията по Дейност 4 „Всеки има талант“ в училищата-партньори по проект   № BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“. През учебната 2018/2019г.  са сформирани 48 ателиета, секции и клубове по интереси, в които 337 ученици от училищата в гр.Пещера ще изявят своите таланти.

Целта на дейността е да се повиши мотивацията за участие в образованието на учениците от малцинствени общности, създаване на устойчив модел за интегриране през интерактивни форми за опознаване на собствената култура, откриване на таланти  и занимания с изкуство. Важен и търсен ефект при  сформирането на артистичните студия, секциите за научни изследвания и групите по интереси е създаването на естествена мотивация за участие в образователния процес.

Проект „Шарени мъниста“ се изпълнява от Община Пещера в партньорство със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ гр.София и училищата в гр.Пещера.

Общата стойност на проекта е в размер на 665 659.59 лв.

Проектните дейности са с продължителност  30 месеца –  до 23.07.2019 г.

 

Този документ е създаден в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0303-C02, процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП НОИР 2014-2020.

 

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 

Проект  BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Коментари