Институции Общество

Образованието в община Пещера през 2018 г.

Написано от Пещераинфо

Пещера.През 2018 г. със заповед на Министъра на образованието и науката, считано от 15.09.2018г.,  Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски“  и Основно училище „Любен Каравелов“ бяха преобразувани в Обединено училище „Любен Каравелов“. Новото училище даде възможност да продължи професионалната подготовка на учениците по утвърдените вече специалности от ПГЛПМ ,,Васил Левски“. Учениците от ХІ и ХІІ клас бяха насочени към ПГ ХВТ ,,Атанас Ченгелев“. С решение на Общински съвет-Пещера  беше открита втора паралелка в VІІІ клас по професията ,,Биотехнолог“.

По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Осигуряване на ученически шкафчета” в НУ „Михаил Куманов“, ОУ „Любен Каравелов“ и ОУ „Св.Патриарх Евтимий“ бяха закупени и доставени ученически шкафчета.

Детските градини в общината работят на непрекъснат режим. Обхванати са всички подлежащи на задължително предучилищно образование деца. В ДГ,,Иглика“ беше извършен цялостен ремонт на помещение, което се използва от новосформирана група и покрива на детската градина. В детските градини „Деница“, „Иглика“ и „Слънчо“ продължава реализацията на проект ,,Щастливи и успешни заедно“, изпълняван от Община Пещера, с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ гр.София.

С изпълнението на проект ,,Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Обединен детски комплекс“ по ОПРР 2014-2020,  сградата на Центъра за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр.Пещера беше обновена, обособени са специализирани кабинети за ресурсно подпомагане, музика, солфеж, конферентна зала, камерна зала. Всичко това повиши интереса към дейностите, които се провеждат в образователната институция. Към края на 2018г. в музикалните школи и танцовата формация ,,Славейче“ се обучават 180 деца.

От м.януари 2018г. ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности  се изпълнява в Центъра за подкрепа на личностно развитие – ОДК.  Специалистите от образователната институция оказват обща и допълнителна подкрепа на 42 деца и ученици със СОП в детските градини и училища в гр.Пещера.

С влизане в сила на Постановление на МС №100/08.06.2018г. за създаване и функциониране на постоянен Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст,  продължиха периодичните обходи на екипите за обхват, сформирани към всички образователни институции в община Пещера. От началото на учебната 2018/2019г. са извършени два етапни и много индивидуални обходи на ученици, в които  са обходени над 600 адреса. Има данни за върнати в образователната система 29 ученици.

Успешно се изпълняват дейностите по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, в партньорство с училищата в гр.Пещера и Сдружение „Асоциация образователно лидерство“.

През 2018г. бяха проведени поредица от работни срещи с учители, директори и счетоводители на детските градини и училища, касаещи актуални въпроси и изискващи бързо разрешаване. Бяха изработени и изпратени в срок всички необходими справки и друга кореспонденция към РУО – Пазарджик, МОН  и други институции.

 

 

Коментари