Институции

Започва процедура за сливането на ОУ„Любен Каравелов” и  ПГЛПМ ,,Васил Левски“

Пещера.Община Пещера започва процедура за преобразуване чрез сливане на Основно училище „Любен Каравелов” и  ПГЛПМ ,,Васил Левски“ в Обединено училище. Двете учебни заведения използват обща сграда. През последните години е трайна тенденцията учениците в Професионалната гимназия да не завършват 12 клас. Към момента в ПГЛПМ ,,Васил Левски“ са записани 139 ученици в дневна и вечерна форма на обучение. Въпреки добрите специалности, които предлага училището, учениците, предимно от ромски произход, имат много на брой и често неизвинени отсъствия. Често ученици отпадат, поради заминаване в чужбина, ранно раждане или ранно започване на работа.

В същото време в ОУ,,Любен Каравелов“ в момента се обучават 288 ученици от предучилищна възраст  до  седми клас. Съставът на учениците е изцяло от ромски произход. Въпреки добрите условия, които училището предлага броят на учениците му бележи тенденция към намаляване. В училището зачестяват случаите на родители, които не осигуряват присъствието на  децата си, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование, в следствие на което за периода на учебната 2016/2017г. са  наложени 13 акта за наказания  на родители по реда на чл.347 от ЗПУО. Въвеждането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, разкри истинската картина на множество заминаващи в чужбина семейства, ранно отпадане на момичета, поради раждане, започване на работа за прехрана на семейството, като причини за непосещаване на училище.

Обединяването на двете училища от началото на учебната 2018/2019г., би довело до подобряване задържането и обхващането на децата и учениците в образователната система, би допринесло за намаляване на дела на прекъсващите образованието си след седми клас.

Обединеното училище ще даде възможност за придобиване първа степен на професионална квалификация по вече одобрения план – прием за следващата учебна година. Ученици желаещи да продължат образованието си след Х клас ще бъдат насочвани към ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев“ в Община Пещера.

Преобразуването не изисква допълнителен финансов ресурс от общинския или училищен бюджет. Освен това ще бъдат запазени работните места на педагозите.      

Предложението на кмета за започване на процедура за промени в образователната мрежа на Общината ще се внесе в Министерство на образованието и науката след решение на Общинския съвет и след проверка и становище на РУО.

 

Коментари