Институции Общество

Димитър Търпов: Проверяваме обектите, които се санират по програми

Инпсекцията по труда има нов директор.Попитахме Димитър Търпов за настоящите приоритети на институцията.

Г-н Търпов, Правителството обяви, че над половин милиард лева ще бъдат инвестирани в образователна инфраструктура, в същото време се работи по двете програми за енергийна ефективност – Националната и Европейската. Всичко това е свързано със строително-монтажни дейности. Не е тайна, че именно строителният сектор е с най-чести нарушения по отношение на безопасните условия на труд и като цяло спазване на трудовото законодателство. В тази връзка какви са действията на Инспекцията по труда в Пазарджик?

–   Разбира се ние не спираме да работим за повишаване на ефективността на контрола като цяло, включително и програмите за обновяване на домовете и обществените сгради. Откакто е стартирала Програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, контролът на строително-монтажните работи по нея е сред нашите приоритети. В момента се опитваме да подобрим координацията между институциите, за да стане този контрол по-ефективен. Разчитаме на общините да ни предоставят необходимата информация за по-бързото идентифициране на тези обекти. Ще инициираме съвместни проверки с тях. Ще следим за безопасността на обектите и работниците, както и за наличие на трудови договори.

–     Ако се натъкнете на подобен случай?

–     Ако се натъкнем да подобен случай, ще предприемем съответните мерки. Контролните органи на Инспекцията имат право да предприемат мярка „Спиране“ на дейности, съоръжения, машини, обекти или части от тях, които пряко застрашават живота и здравето на работещите. Не се съмнявайте, че ние се възползваме и ще продължим да се възползваме от тази мярка, за да запазим живота на работещите. Но, като се има предвид публичността на дейностите по тази програма, се надявам да не открием много нарушения. Макар че статистиката показва друго.

Като цяло контролните органи на Главна инспекция по труда през първото полугодие на годината са извършили 2400 проверки в цялата страна на строителни обекти, в т.ч. и на обекти, на които се извършват дейности по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“. На проверените строителни обекти са установени 12 253 броя нарушения, като 2/3 от тях – 8125 броя, са свързани с неспазване на регламентите за осигуряване на безопасност и здраве при работа, а 4006 броя са в областта на трудовите правоотношения. За сравнение през м.г. броят на двата вида нарушения е бил почти идентичен.На общия фон трябва да уточня, че нашата дирекция от началото на годината е направила 52 проверки в строителството.

–  Нека и аз ви дам няколко цифри за първото полугодие на 2017 г. в строителството са станали 76 трудови злополуки на работното място, от които 7 смъртни. За същия период на 2016 г., злополуките са били съответно 93 бр., а фаталните инциденти 8.  Тоест отчита се намаление.

–  Така е, цифрите не грешат. Това показва, че контролът е засилен. Но въпреки това секторът продължава да е един от най-рисковите по отношение на трудовия травматизъм. Основната причина за това е пренебрегване на правилата за безопасност и здраве при работа и неосигурен контрол от страна на работодателите, гарантиращ спазването им. Почти всички тежки трудови инциденти на строителни обекти е можело да бъдат предотвратени при спазване на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Продължава негативната тенденция най-честите нарушения при осъществения контрол в строителството да са свързани с необезопасяването на строителните обекти, както и неизползването на лични предпазни средства – все нарушения, които водят до тежки трудови злополуки с фатален край. Не се обезопасяват технологичните отвори в конструктивните елементи – асансьорни шахти, прозорци, стълбища и др. Работи се на необезопасени скелета. Не се почистват работните площадки, което създава риск от спъване, падане или от удар от падащи предмети. Изградените временни ел. инсталации също не се обезопасяват и създават опасност от удар от електрически ток.

Работниците пък отказват да съдействат на инспекторите по труда, като напускат обектите или не попълват декларацията с данни за трудовите им правоотношения, което също затруднява проверките. Често самите те не желаят да сключват трудови договори, за да се възползват от социално подпомагане или обезщетения за безработица, или да предотвратят запориране на възнагражденията им за принудително изплащане на задължения към финансови институции и др. Работещите трябва да знаят, че при липса на трудов договор при инцидент не могат да се възползват от фонд „Трудова злополука“ на НОИ, както и от застраховката „Трудова злополука“, която работодателите в строителството са задължени да сключват заради високото ниво на травматизъм в сектора. Без трудов договор те не могат да претендират и за обещано възнаграждение и други обезщетения по Кодекса на труда.

–     Само върху строителството ли ще фокусирате вашето внимание?

–     Разбира се, че не. Инспекцията работи по всички направления. Но мога да дам още един акцент и това са еднодневните трудови договори в земеделието. Тук ми се иска да вмъкна, че от февруари тази година земеделците могат да заверяват образци на еднодневните трудови договори онлайн, благодарение на разработената система по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това е едно безспорно удобство, защото, освен че регистрирането не зависи от работното време на администрацията, системата облекчава попълването на самите договори, като дава възможност за директно генериране на данни на лицата, които веднъж вече са наемани от дадения работодател. Генерират се директно и данните в разписката за сумите, които работодателят трябва да заплати като възнаграждение на наетото лице, както и на данъците и осигуровките, които са за сметка на работника и трябва да му бъдат удържани. Естествено, еднодневните договори са само една от опциите за наемане на работна ръка от земеделските производители. Те могат да наемат работници по силата на всеки вид договор, регламентиран в Кодекса на труда. Но задължително трябва да сключат договор с тях. Ние няма да правим компромиси, когато установим случаи на полагане на труд без сключен трудов договор, а санкцията за това започва от 1500 лв.

 Иначе от началото на годината до момента са закупени над 7 000 еднодневни трудови договора. На среща пък нашите инспектори са направили 206 проверки.

Коментари