Любопитно

Близо 50 деца са преминали през Детска педагогическа стая

Пещера.21 малолетни и непълнолетни са водени на отчет в Детска педагогическа стая през 2011 година. От тях 4 са малолетни и 17 непълнолетни. Анализът на семейната среда на водените на отчет малолетни и непълнолетни показва, че най-голям е броя на децата, живеещи в конфликтна семейна среда – 7 непълнолетни, 5 непълнолетни живеят с фактически разделени родители, 1 малолетен живее в криминогенна семейна среда, а трима непълнолетни – в криминогенна приятелска среда. Данните са от отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Пещера.

Броят на преминалите пред ДПС малолетни и непълнолетни през 2011г. е 48 за извършени противообществени прояви: бягство от дома – 12 непълнолетни, употреба на алкохол – 7 непълнолетни, бягство от училище – 27 /7 малолетни и 18 непълнолетни/. Четирима малолетни са извършвали просия през 2011г. Най-често извършваните престъпления от малолетни и непълнолетни са кражбите на имущество. Обект на кражбите са мобилни телефони, пари, метални предмети.

Сред основните мотиви за извършване на противообществените прояви са чувство за безнаказаност, проявени нехайство, слаб родителски контрол. Сред причините за извършване на противообществените прояви от малолетните и непълнолетни е и ниския жизнен стандарт на семействата,смятат специалистите.

Коментари