Институции

В понеделник ще заседава Общински съвет- Пещера

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И СЕДМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 16. 02. 2015 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 56 от 28.01.2015г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2. Приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2015 година, индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2015 година и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015г., 2016г., 2017г.
Докладва: Кметът на Oбщината

3. Съгласуване и приемане на актуализиран Стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит за периода 2014г.-2016г. и съгласуване и приемане на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит при Община Пещера за 2015 г.
Докладва: Кметът на Oбщината

4. Информация за състоянието на спорта в Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

5. Приемане на Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Пещера за 2015-2020г.
Докладва: Кметът на Oбщината

6. Текущи.
6.1. Изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Пещера, приета с Решение № 109 от 30.05.2008г., изм. И доп. С Решение № 157 от 29.06.2012г. на Общински съвет – Пещера .
Докладва: Кметът на Oбщината

6.2. Изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера, приета с Решение № 334/01.03.2002г., изм. и доп. с Решение № 462/26.07.2006г., изм. и доп.с Решение № 80/29.04.2008г., изм. и доп.с Решение № 470/29.11.2013г., изм. и доп. с Решение № 498/27.12.2013г. на Общински съвет – Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.3. Прекратяване на съсобственост върху УПИ – V – 154, кв.16 по ПУП на с.Капитан Димитриево между Община Пещера и Иван Георгиев Димитров.
Докладва: Кметът на Oбщината

6.4. Участие на Община Пещера във Фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност към НСОРБ.
Докладва: Кметът на Oбщината

7. Питания.

 

Коментари