Институции

В Пещера се проведе встъпителна пресконференция за представяне на дейностите и целите по проект „Бъдеще за всеки”

Пещера. В залата на Общински съвет – Пещера се проведе встъпителна пресконференция за представяне на дейностите и целите по проект „Бъдеще за всеки“, ДБФП № BG051РО001-5.2.12-0044-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете“, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността“, изпълняван от Община Пещера.

„Общата цел на проекта е да развие устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания и деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца“ уточни Галя Стоянова от местната администрация. Тя подчерта, че специфичните цели са да се развие нова услуга – Център за настаняване от семеен тип в община Пещера за 14 деца и младежи с увреждания и деца и младежи, изведени от специализирани институции в отговор на индивидуалните оценки за нуждите на всяко дете и ресурсите на средата. За целта ще бъде развит местен капацитет от квалифициран и обучен персонал, който да прилага съвременни принципи и подходи в грижата за деца, допълни Стоянова.

Набелязаните дейности ще  подпомогнат процеса на деинституционализация и закриване на специализираните институции за деца, както и ще осигури безопасна и сигурна среда, в която децата и младежите да израстват и развиват пълноценно своя потенциал.
Реално предоставянето на социалната услуга в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи в гр. Пещера започна на 07.11.2014 г. Стойността на проекта е 201 362.90 лв., а продължителността – 19 месеца

Коментари