Институции

В Общината приемат заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти

Пещера. Агенцията за социално подпомагане (АСП) като конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа“ на 18 март 2015 г. сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Община Пещера е партньор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) при реализиране на проектните дейности.
Във връзка с това, Община Пещера, информира кандидат – потребителите и кандидатите за лични асистенти, че подаването на заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти стартира от 27.03.2015 г. Срокът за подаване на заявления е 10 работни дни, т.е. крайният срок е 09.04.2015 г.

Коментари