Институции

Удължават срока за предоставяне на социалната услуга “Личен асистент” в Пещера

Пещера. 

Във връзка с удължаване срока за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ по проект „Подкрепа за достоен живот“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи“, на територията на Община Пещера ще се реализира Етап 3 по проекта, който включва:
1) Набиране на кандидати за потребители, с цел актуализиране на списъците с потенциалните потребители на социалната услуга в община Пещера;
2) Набиране на кандидати за лични асистенти, с цел актуализиране на Банка на личните асистенти в община Пещера;
За ползватели на социалната услуга „Личен асистент“ могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:
• лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
• лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и
• лица с по-нисък процент на трайно увреждане – с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
• деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.
За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
• безработни лица;
• трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Срок за приемане на документи:
1. Приемане на документи от кандидатите за потребители от 11.11.2013 г. до 15.11.2013 г.
2. Приемане на документи от кандидатите за лични асистенти от 11.11.2013 г. до 15.11.2013 г.

Документите ще бъдат приемани в Общинския център за услуги и информация на гражданите, намиращ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17

Коментари