Институции

Търсят здравен медиатор в Община Пещера

Пещера. Кмета на Община Пещера е обявил Конкурс за длъжността „Здравен Медиатор“. Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността – средно образование, професионален опит – не се изисква,  познания и/или опит в социалната и здравна сфера, добро познаване на проблемите на общността, в която ще работи и владеене на езика на общността, с която ще работи. Документи за участие в конкурса се представят в 14 – дневен срок от публикуване на обявлението чрез централния или местен печат, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в ОЦУИГ, на Общинска администрация – Пещера, ул. „Дойранска епопея“№17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.
За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Дирекция „АПИО“ – Ел. Здравков

Коментари