Институции

Строеж: „Доизграждане на съществуваща Водопроводна и канализационна мрежа“ в Пещера има Акт Образец 16

Пещера. Община Пещера продължава успешното изпълнение на инвестиционен проект: „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на ПОСВ, гр. Пещера“. Проектът се финансира по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г. между община Пещера и Министерство на околната среда и водите в рамките на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“. След приключване на строително-монтажните работи за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на основната част от ВиК мрежата на гр. Пещера, днес се подписа Протокол за установяване на годността за ползване на строеж: „Доизграждане на съществуваща Водопроводна и канализационна мрежа – Акт Образец 16, съобщиха от пресцентъра на Община Пещера. 

Коментари