Институции

Ще заседава Общински съвет- Пещера

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на петдесет и трето заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 20. 10. 2014 г. /понеделник/ от 9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 52 от 26.09.2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2. Приемане на План за действие на Община Пещера /2014-2017г./ за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик 2012-2020г.
Докладва: Кметът на Oбщината
3. Текущи.
3.1. Даване на съгласие за временно спиране на водоподаването на доставяната условно чиста вода от «Напоителни системи» ЕАД – Клон Тополница в периода от 21.10.2014г. до 31.12.2014г. във връзка с актуализиране на Наредба за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места, приета с Решение № 546/27.05.1999г. с последно изменение и допълнение от 15.07.2014г.на Общински съвет – Пещера с Решение № 649.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.2. Предложение за утвърждаване на класирания на първо място кандидат в конкурса за Управител на „ВКС“ ЕООД гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.3. Промяна в групите жилища от наличния жилищен фонд съобразно потребностите на Общината.
Продажба на общинско жилище представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.501.247.2.4 с административен адрес гр.Пещера, ул. «Д-р Петър Цикалов» № 41-А, бл.А2, ет.2, ап.4.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.4. Приемане на оценка за продажба на недвижим имот –частна общинска собственост – 52,425 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56277.504.357.
Приемане на оценка за продажба на недвижим имот –частна общинска собственост – Поземлен имот с № 529059 в землището на с. Капитан Димитриево.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.5. Отмяна на Решение № 683/26.09.2014г. на Общински съвет Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.6. Приемане на оценка и даване съгласие за учредяване право на пристрояване в размер на 40.00 кв.м. на Христо Костов Попърцов за реализиране на двуетажна пристройка към южната секция на триетажна масивна жилищна сграда, построена върху имот с идентификатор 56277.502.310, гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.7. Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПР за определяне на прилежащ терен към съществуваща сграда Кантон «Пиздица», намираща се в ПИ № 230044 дървопроизводствена площ, местност «Купена» по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.8. Даване съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП – ПР за разпределяне на УПИ – ХІV – ПП «Братя Горови» на два урегулирани поземлени имота в кв.82 по ПУП на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.9. Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и канализация до поземлен имот № 121007 в местност „Широките ливади“ по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.10. Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот № 121007 в местност „Широките ливади“ по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.11. Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПР за определяне на прилежащ терен към съществуваща сграда Кантон „Долна вада“, намираща се в ПИ № 230038 – дървопроизводствена площ, частна държавна собственост, местност „Баташки път“ по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.12. Внасяне предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Сузана Димитрова Димова, Валентин Димитров Димов, Илия Димитров Димов
Докладва: Кметът на Oбщината

    4.      Питания.

Коментари