Общество

Ще се проведе пресконференция на тема “Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания над 3 годишна възраст „

Пещера. На 07 февруари 2014г. – петък от 11.00 часа в залата на Общинския съвет, град Пещера, ще се проведе пресконференция във връзка с приключване изпълнението на проект „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания над 3 годишна възраст в община Пещера“. Проектът се изпълнява, съгласно Договор BG161РО001/1.1-12/2015/053 и се финансира по ОПРР от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, както и от община Пещера.
Бенефициент на проекта е община Пещера. С реализацията на настоящият проект се осигурява по-добра жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на децата, настанени в специализирани институции, предоставя се подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот, подсигурява се подходяща социална инфраструктура, за деца и младежи с увреждания съгласно Националната карта на планираните резидентни услуги, уточниха от пресцентъра на Община Пещера. Стойността на проекта е в размер на 832124.53 лв., от които 699930.08 лв. съфинансиране от ЕФРР, 123517.07 лв. от бюджета на Република България и 8677.38 от бюджета на Община Пещера 
Участниците в пресконференцията са ръководството на Община Пещера, Представители на МРРБ и УО, Екипа за управление на проекта, Кметовете на 3-те населени места в Община Пещера и граждани от тях, Медии, Партньори, и други заинтересовани страни.

Коментари