Институции

Съветниците заседават предновогодишно

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници четири дни преди Нова година. 36-то заседание ще се проведе на 27. 12. 2013 г. /петък/ от 9. 00 часа в залата на Общински съвет. Предварителния дневен ред е:
1. Отчет на взети решения на Общински съвет на заседания с Протокол № 35 от 29.11.2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината
2. Актуализация на сборния бюджет на
Община Пещера за 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината
3. Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и план – сметка такса битови отпадъци за 2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината
4. Приемане на Отчет за проведени обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода юли – декември 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината
5. Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за периода месец юли – декември 2013г.
Докладва: Председателят на ОбС
6. Приемане Програма за работата на Общински съвет – Пещера през 2014 година.
Докладва: Председателят на ОбС
7. Текущи.
7.1. Приемане на «Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пещера».
Докладва: Кметът на Oбщината
7.2. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
7.3. Поемане на общински дълг към « Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ» ЕАД за финансиране на междинни плащания по сключен договор № BG161РО001/3.1-03/2010/039 с УО на ОП „Регионално развитие” за финансиране на проект: «Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост «Перистера» разположена на хълма «Света Петка» гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
7.4. Допълване на Решение № 302/27.02.2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината
7.5. Изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера
Докладва: Кметът на Oбщината
7.6. Даване на разрешение за изготвяне ПУП – Парцеларен план за трасе за линеен обект, елемент на техническата инхраструктура – «Заустващ колектор» към обект « Пречиствателна станция за отпадни води» в местност «Лъката по КВС на гр. Пещера, съгласия за преминаване през имоти общинска публична собственост и одобряване на задание
Докладва: Кметът на Oбщината
7.7. Даване на разрешение за промяна предназначението на част от УПИ І – 015028, 015035, Зеленина, УПИ ІІ – 015055 зеленина в местността «Лъката», землището на гр.Пещера, Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
7.8. Даване на разрешение за изготвяне ПУП – Парцеларен план за водопровод и електропровод до имот пл.№ 125011 в местността «Широките ливади» по КВС на гр.Пещера, съгласие за преминаване през имоти публична общинска собственост и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината
7.9. Изменение на Решение № 418 на Общински съвет Пещера взето на заседанието проведено на 30.08.2013г., Протокол № 28 за даване на разрешение за изготвяне на ПУП на имот пл. № 019038 с начин на трайно ползване – Гробище в местността «Копривец» по КВС на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
7.10. Приемане на оценка и продажба на Недвижими имоти частна общинска собственост :
1. № 534025 в местността «Капил» землище на с. Радилово;
2. № 534034 в местността «Капил « землище на с. Радилово;Докладва: Кметът на Oбщината
7.11. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие «Чистота и поддържане на общинската инфраструктура» – Пещера /Приет с Решение № 389/30.09.2009г от Общински съвет –Пещера и изменен с Решение № 175/31.07.2012г./.
Докладва: Директорът на ОП «Чистота и ПОИ»
7.12. Създаване Комисия за контрол по изпълнение на сключен концесионен договор.
Докладва: Председателят на ОбС
7.13. Попълване състава на Общинска комисия по безопастност на движението по пътищата.
Докладва: Кметът на Oбщината
8. Питания.

Коментари