Институции

Съветниците от Пещера ще заседават извънредно

Пещера. Председателят на Общински съвет свиква общинските съветници на  ШЕСТДЕСЕТО  /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 08.05.2015г. /ПЕТЪК / от 09.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.      Одобряване на предварително съгласие, постигнато със съсобственичката на имота Надире Мехмед Жребичкалиева, съгласно декларация от 05.05.2015г., заверена от Софка Тумбева, нотариус с район на действие Районен съд Пещера, рег. № 585 на Нотариална камара, за учредяване безвъзмездно и безсрочно право на строеж в размер на 124 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1276 по КККР на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД -18-62 от 15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК в полза на Община Пещера.

                                                    Докладва: Кметът на Oбщината

 

2.      1.  Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие” по договор № 13/321/00745 от 23.10.2009г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с.Капитан Димитриево и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Капитан Димитриево, Община Пещера, сключен между Община Пещера и ДФ „Земеделие”.

                                                      Докладва: Кметът на Oбщината

 

 

2.2. Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие” по договор № 13/321/00746 от 23.10.2009г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа в с.Радилово – северна част и с. Капитан Димитриево, Община Пещера, сключен между Община Пещера и ДФ „Земеделие”.

Докладва: Кметът на Oбщината

2.3. Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие” по договор № 13/321/00747 от 23.10.2009г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа в с.Радилово – южна част, Община Пещера, сключен между Община Пещера и ДФ „Земеделие”.

Докладва: Кметът на Oбщината

2.4. Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие” по договор № 13/321/00749 от 23.10.2009г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа в с.Радилово – Община Пещера, сключен между Община Пещера и ДФ „Земеделие”.

Коментари