Институции

Съветниците от Пещера се събират на извънредно заседание

Пещера. Председателят на Общински съвет свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ОСМО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 17.01.2014г. /ПЕТЪК/ от 16.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Одобряване проекти на подробни устройствени планове:
• ПУП – Парцеларен план за трасе за линеен обект, елемент на техническата инфраструктура – «Заустващ коллектор» към обект «Пречиствателна станция за отпадни води» в местност «Лъката» по КВС на гр. Пещера;
• ПУП – Парцеларен план за трасе на линеен обект – Ел.кабел 20 kv за захранване на ПСОВ в местност „Лъката“ по КВС на гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
2. Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране на проект : “ Доставка на гофрирани канализационни тръби от полипропилен / PP/DN/315мм,400мм, 500 мм,600мм,800мм. SN8/,тръби полиетилен висока плътност /HDPE100/ ф200, ф160 PN10атм и фасонни части за изпълнение на канализационни колектори за обект: „Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа в села Радилово и Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ в с.Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик, с подобекти, както следва:
1. Подобект: Строително-монтажни работи по изпълнение на Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово – северна част и с.Капитан Димитриево, Община Пещера;
2. Подобект: Строително-монтажни работи по изпълнение на Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово – южна част, Община Пещера»

и обявяване на проекта за приоритетен.

Докладва: Кметът на Oбщината

Коментари