Институции

РИОСВ:Фекални води от канализацията замърсяват в община Пещера

Пазарджик-Пещера.Непречистени битовофекални отпадъчни води от канализационните системи на големи общински центрове като Велинград, Панагюрище и Пещера оказват определящо въздействие върху качеството на повърхностните води в област Пазарджик. Това сочи експертен анализ на РИОСВ.

През първото полугодие на 2013г. експертите от направление ”Опазване на водите” извършиха 94 проверки върху дейността нa 89 обекта. Взети са водни проби от 32 обекта, които изпускат отпадъчни води при дейността си. Анализът им налага обобщението, че като цяло фирмите спазват определените индивидуални емисионни ограничения в издадените разрешителни за заустване и комплексни разрешителни. От дадените 37 предписания, до момента са изпълнени 28.  

За различни нарушения на Закона за водите са съставени четири акта на юридически лица – за нарушение на емисионните изисквания за качеството на водите в р. Елшишка – на „Свиком”АД, за изпускане на отпадъчни води без разрешително за заустване – на ЕТ „Вас Вес Мик”, за превишение на индивидуалните емисионни ограничения в отпадъчните води на изход Пречиствателна станция – на „ЗХ БЕЛОВО”АД . За същото нарушение, на „Дуропак Тракия папир”АД е наложена текуща месечна санкция.

Коментари