Институции

Разцепиха официално МРРБ, имаме си МРР и МИП

Правителството одобри устройствените правилници на новите две министерства, който стават наследници на МРРБ – министерството на регионалното развитие (МРР) и министерството на инвестиционното проектиране (МИП). Министрите възложиха съвместни функции на двете ведомства по провеждане на държавната политика по устройственото планиране на територията и инвестиционното проектиране, произтичащи от промените в Закона за устройство на територията. За в бъдеще министърът на регионалното развитие ще ръководи осъществяването на държавната политика по устройство на територията, ще координира дейността на централните и териториалните органи на изпълнителна власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация, и ще извършва контрол върху цялостната дейност по устройство на територията. Министърът на инвестиционното проектиране пък ще осъществява ръководство и контрол върху дейността на участниците в инвестиционния процес, както и на дейностите по разрешаване на строителството, приемането и въвеждането в експлоатация на готовите строежи. От функциите на досегашното МРРБ към МИП преминават дейностите по разработването на нормативни актове в областта на проектирането, изпълнението, експлоатацията и разрушаването на строежите и тяхното хармонизиране с правото на ЕС, държавната жилищна политика, строителният контро, кадастърът, геодезията и картографията.

Източник : / Dnes.bg /

Коментари