Институции

Откриват процедура за концесия на Плувен комплекс- Пещера

Пещера. Общинския съвет – Пещера, след като обсъди доклада с мотивираното предложение от кмета на Община Пещера – Георги Козарев открива процедура за предоставяне на концесия за услуга – управление, поддържане и експлоатация на обект публична общинска собственост– Плувен комплекс, ведно с построените в него три сгради, Плувен басейн за възрастни и Детски плувен басейн с обща концесионна площ от 2 937  квадратни метра по кадастралната карта и кадастралните регистри ведно с построените в него: сграда сто двадесет и един квадратни метра,сграда със застроена площ-157.00 квадратни метра, : спортна сграда, база; сграда със застроена площ 121 квадратни метра -сграда за търговия;плувен басейн за възрастни с площ 342.00 квадратни метра и обем 390.00кубични метра; детски плувен басейн с площ от 128.00 квадратни метра и обем от 70.00 кубични метра. Площта на концесионния обект е: 2937 кв.м. Предметът на концесията е услуга включваща управление, поддържане и експлоатация на обект – публична общинска собственост, срещу правото на концесионера да експлоатира Плувния комплекс, чрез предоставянето на спортно-развлекателни услуги и отдих, както и всички други дейности, които биха могли да съпътстват основната дейност, без да я препятстват, с цел задоволяване потребностите на гражданите и гостите на гр. Пещера със средства, осигурени от концесионера и на негов риск. Концесионерът е длъжен да извърши частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията;  експлоатация и поддържане на плувен басейн; подобряване на здравословното състояние на жителите чрез активна спортна дейност; задоволяване на нарасналите нужди от активен спорт на хората от града. Чрез обекта на концесия ще се извършват следните дейности и услуги и други стопански дейности: спортни дейности-учебно тренировъчни, водна гимнастика и игри, неформални състезания, оздравително-закалителни процедури, комплекс от обща физическа подготовка или система от тренировъчен комплекс;  здравни консултации, масажи, фитнес, тенис на маса, СПА-процедури, сауна, солариум, козметични процедури, зона/кътове за релакс, продажба на безалкохолни напитки, кафе, чай и малък допустим асортимент от продукти (непопадащи в група от стоки, свързани със специални изисквания за търговия с тях),свързани с предлаганите водни спортове и услуги. Общинските съветници пределиха срок на концесията  – 20 години.

концесионерът ще бъде длъжен да открие минимум 4 работни места и да поддържа средногодишна численост на персонала минимум от 4 работни места за срока на концесията, както и да  поддържа в отлично състояние съоръжението и околната среда. За осъществяване на концесията кандидатът е задължен да инвестира минимум 38 085 лв., без включен ДДС за срок от 24 месеца, както и да поеме всички текущи разходи по поддръжката и стопанисването на обекта.Кандидатът ще трябва да закупи за собствена сметка стопански инвентар и оборудване за съблекални, помещение за масаж, фитнес и кафе, което не се включва в инвестиционната програма на стойност не по-малка от 19 558 лева в срок от 24месеца от влизане в сила на договора за концесията. Важна особенос е решението на общинските съветници е обекта да бъде предоставен безвъзмездно веднъж на 3 месеца за по 6 часа за общински прояви. Концесионерът дължи на концедента еднократно концесионно плащане в размер на 3 000 лв. без ДДС. Еднократното концесионно плащане се заплаща преди подписване на договора за концесия. След подписване на концесионния договор и представяне на паричната гаранция, внесената гаранция за участие в процедурата под формата на депозит или банкова гаранция се възстановява или освобождава в 7-дневен срок от сключване на договора. Годишното концесионно плащане за срока на концесията, съгласно чл. 39, ал.2, т.11, буква „б“ от Закона за концесиите, ще бъде в размер съгласно офертата на концесионера, но не по-малко от 6 000 лв. без ДДС на година.  Годишното концесионно плащане ще се заплаща на две равни концесионни вноски, всяка под формата на парични средства, платими по банкова сметка на Община Пещера, както следва:

-първа вноска – 50% от годишното концесионно плащане – до 31 януари на текущата година
-втора вноска – 50% от годишното концесионно плащане до 30 юли на текущата година

Годишното концесионно плащане ще се актуализира на всеки 3 години с индекса на потребителските цени, обявяван от НСИ, отнасящ се за тригодишния период преди падежа на индексация, решиха местните старейшини.

Коментари