Институции

От днес се приемат молби за еднократно подпомагане

Ред за отпускане и изплащане на еднократно подпомагане на лица и семейства, съгласно ПМС 85 от 05.04.2013г.

Еднократна енергийна помощ

От днес започва приемането на молби-декларации за отпускане на еднократна финансова помощ за отопление в размер на 65,72 лв. на лицата и семействата, които надхвърлят диференцирания минимален доход за отопление с до 10 лв. Ще се взима предвид доходът за 6 последователни месеца между 01.01.2012 и 30.09.2012 г., като по този начин се осигурява равнопоставеност с хората, на които вече са отпуснати енергийни помощи за отоплителния сезон 2012-2013 г. Приемът на молбите ще продължи до 26.04.2013 г.

Лицата и семействата, които тепърва ще подават молби-декларации и отговарят на критериите, ще получат еднократната помощ в края на май 2013 г. Помощите ще бъдат изплащани по банков път или на каса („Български пощи”), според желанието на хората заявено в самите молби-декларации.

Лицата и семействата, които вече са подавали молби преди началото на отоплителен сезон 2012-2013 г. и са получили откази заради надхвърляне на диференцирания минимален доход с до 10 лв., няма да подават нови молби. Еднократната помощ за отопление в размер на 65,72 лв. ще получат в края на април 2013 г.

Еднократна помощ за деца с увреждания

Еднократната финансова помощ в размер на 50 лв. се предоставя на всяко дете с трайни увреждания, за което семейството има право на месечни помощи по реда на чл.7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца поне за един месец в периода от 01.01.2013 г. до 12.04.2013 г. Еднократната помощ ще бъде изплатена заедно с детските надбавки в края на месец април.

Еднократна помощ за майки с деца между 1 и 2 години

Право на еднократна финансова помощ в размер на 50 лв. имат осигурените майки с доход до 350 лв. на член от семейството, на които е отпуснато парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години в периода от 1 януари 2013 г. до влизане в сила на приетото постановление на Министерския съвет. Тази мярка засяга майките, които са внасяли осигуровки за общо заболяване и майчинство, и няма нищо общо със здравното осигуряване.

Еднократната помощ се изплаща по постоянен адрес на правоимащите по реда на чл.7, ал.1 от ЗСПД лица през периода от 01.01.2013г. до 12.04.2013г. Същите не е необходимо да подават молби-декларации.

НОИ ще предостави по служебен път на Дирекции „Социално подпомагане” информация за лицата, на които е отпуснато и получаващи обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години по чл.53 от КСО.

Регионална дирекция за социално подпомагане – Пазарджик

Коментари