Институции

Обявиха пожароопасен сезон в пазарджишко

В първите области на територията на страната вече е обявен пожароопасен сезон в горите. Това са: Благоевград, Бургас, Враца, Монтана, Пазарджик, София и София-област. Предприетите мерки са във връзка с осигуряването на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горски територии и на основание Закона за горите.

Според разпоредбите, обявяването му става по предложение на директора на съответната Регионална дирекция по горите и със заповед на областния управител, който определя времетраенето му. За отделните области периодът е различен, поради спецификата на съответния район, но се обхващат месеците март – ноември. Предвидени са забранителни и организационни мерки и дейности, които да предотвратят възникването на пожари. Собствениците на горски територии трябва да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на пожари, да планират и изпълняват мерки за защита на горските територии в страната.

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по малко от 100 метра от границите на горските територии. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горите е задължително да спазват правилата за пожарна безопасност в тях. Изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за целта места. Особено внимание трябва да се обърне на направа на нови и поддържане на стари минерализовани ивици, както и на почистването на тревните площи покрай железопътни линии и пътища, линейни съоръжения, земеделски земи, вилни зони, туристически хижи и др.

Всички големи комплекси от култури и насаждения е необходимо да се разделят с бариерни и лесокултурни прегради. Ръководителите на сдружения на ловците и риболовците, трябва да инструктират своите членове относно правилата за пожарна безопасност, преди всяко пребиваване в гората.

Кметовете по места също е необходимо да организират денонощна телефонна връзка със структурите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР при възникване на горски пожари.

Лице, забелязало пожар в горските територии, незабавно трябва да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

По данни на Изпълнителната агенция по горите през 2012 година са регистрирани 876 бр. горски пожари, при които са засегнати 12 730 хектара горски територии. Опожаряването на стърнища, ливади и пасища са сред основните причини за възникването им – 361 бр. или 41 %. Поради човешка небрежност през миналата година са станали 223 бр. горски пожара или 26%.

Коментари