Институции

Обявен е пожароопасен сезон в горите

Пазарджик.Със Заповед на областния управител е обявен летен пожропасен сезон в горските територии на областта. Създадена е организация за съвместни действия от страна на всички институции за предотвратяване възникването на горски пожари. Въпреки това значителна част от горските пожари са причинени от небрежност при боравене с огън на открито или от запалвания в земеделски територии, след което огънят се е прехвърлил в горите..

В писмо до кметовете на общини от областта, областният управител Иван Йорданов напомня за предприемането и реализирането на мерки и мероприятия с цел недопускането на пожари в горите.

Кметовете на общини трябва да засилят контрола в земеделските територии относно спазването на изричната забрана за изгаряне на стърнища и растителни остатъци в земеделски земи, която често не се спазва. Също така е необходимо да се провери готовността и степента на организираност на доброволните формирования, които да са подготвени за гасене на пожари в горски и земеделски територии по реда на Закона за защита при бедствия.Общините – собственици на гори са длъжни да изпълнят мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари, предвидени в техните имоти.

Повишаването на летните температури, стигнали до високи стойности през изминлите дни дведе до бързо нарастване на риска от възникването на полски и горски пожари. Очакваните и през следващите седмици високи летни температури, в комбинация с приключването на жътвената кампания може да създадат условия за възникване на пожари в стърнища и в други земеделски площи, откъдето огънят лесно може да се разпространи и в горските територии.

За реализирането на превантивните мероприятия,  кметовете на общини следва да уведомят своевременно областния управител.

Коментари