Институции

Общината търси социален работник

Пещера. Oбщина Пещера в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме“, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на един социален работник , предоставящ услугата „Приемна грижа“ в Община Пещера. Основни функции:

1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата „Приемна грижа“.
2. Познава подробно всички дейности, свързани с услугата „Приемна грижа“ и ги прилага в работата с приемните семейства.
3. Участва в разработването на план за ползване на услугата „Приемна грижа“.
4. Консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности.
5. Предоставя подкрепящи услуги – обучения на кандидати за приемни родители, супервизия, семейна конференция и групи за самопомощ.
6. Работи в тясно сътрудничество с отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ обслужващ територията на съответната община.
7. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата настанени в приемни семейства.
8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“.
9. Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта.
10. Участва при провеждане на екипни срещи.
11. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
12. Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните дейности.
2. Професионален опит – не е необходим. Опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, психология, терапия и /или услуги и мотивация за работа с деца и семейства са предимство.
3. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Коментари