Институции

Общината ще провежда публичен търг

Пещера. В изпълнение на Заповед №160/07.04.2015 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

1. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 5 години, считано от датата на сключване на договора за наем на следните имоти – частна общинска собственост:
1.1 Поземлен имот №011009, частна общинска собственост, находящ се в местността „Воденицата“, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ 61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 2.935 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна наемна цена 76.31 лв. за 1 година, депозит за участие 7.63 лв.
1.2. Поземлен имот №543002, частна общинска собственост, находящ се в местността „Главата“, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ 61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 3.643 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна наемна цена 94.72 лв. за 1 година, депозит за участие 9.47 лв.
1.3. Поземлен имот №011010, частна общинска собственост, находящ се в местността „Воденицата“, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ 61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 4.497 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна наемна цена 116.92 лв. за 1 година, депозит за участие 11.69 лв.
1.4. Поземлен имот №548028, частна общинска собственост, находящ се в местността „Коритата“, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ 61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 7.894 дка, с начин на трайно ползване – временно неизползвана нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна наемна цена 205.24 лв. за 1 година, депозит за участие 20.52 лв.
1.5. Поземлен имот №548206, частна общинска собственост, находящ се в местността „Коритата“, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ 61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 12.791 дка, с начин на трайно ползване – временно неизползвана нива, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна наемна цена 332.57 лв. за 1 година, депозит за участие 33.26 лв.
1.6. Поземлен имот №548210, частна общинска собственост, находящ се в местността „Коритата“, землище на с.Радилово, ЕКАТТЕ 61371, община Пещера, без посочен административен адрес, с площ 12.400 дка, с начин на трайно ползване – изоставени трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия – девета, при начална тръжна наемна цена 210.80 лв. за 1 година, депозит за участие 21.08 лв.
2. Дата, място и часове за провеждане на търговете: 28.04.2015г., в стая № 5, I етаж на общинска администрация :
2.1. От 10:00ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №011009, м. „Воденицата“
2.2. От 10:15ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №543002, м. „Главата“
2.3. От 10:30ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №011010, м. „Воденицата“
2.4. От 10:45ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №548028, м. „Коритата“
2.5. От 11:00ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №548206, м. „Коритата“
2.6. От 11:15ч. за търг за отдаване под наем на ПИ №548210, м. „Коритата“
3. Утвърдената тръжна документация е с цена – невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всеки от обектите общинска собственост, посочени в т.1 подточки 1.1 и 1.2 и се закупува до 16 ч. на 27.04.2015г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).
4. Размерът на депозита за участие в търговете е посочен в т.1 подточки 1.1 и 1.2 и следва да се внесе до 17 ч. на 27.04.2015г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж.
5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите участници.
6. Документите за участие в търга се подават до 17 ч. на 27.04.2015г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
7. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.
8. Задължителни документи за участие в търга:
8.1. Заявление за участие по образец.
8.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за ФЛ – копие от документ за самоличност.
8.3. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).
8.4. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, със срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.
8.5. Удостоверение от отдел „Местни приходи“ към Община Пещера за липса на задължения, издадено до 30 дни преди датата на търга.
8.6. Удостоверение от Община Пещера за липса на неданъчни задължения, произтичащи от договори за /наем, продажба, концесии и др./, сключени с Община Пещера.
8.7. Декларации по образец съгласно тръжните документи.
8.8. Документ за внесен депозит за участие в търга.
8.9. Документ за закупени тръжни книжа.
8.10. Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т.8, подточки 8.2 и 8.3.
9. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи след представяне на документ за закупени тръжни книжа и направена заявка в канцеларията на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ гр. Пещера или в стая №17, I етаж на общинска администрация, от 10:00 до 12:00 часа.
10. Договор за наем със спечелилия участник да се сключва в 14 – дневен срок от връчване на заповедта, с която е обявен за спечелил.
11. Допълнителна информация може да се получи в Община Пещера или на тел. 0350/6-22-03 (вътр. 119) .

Коментари