Институции

Обсъдиха социалната политика в областта

Зам. областният управител Ваня Минкова проведе днес работна среща на консултативния съвет по обществен контрол на социалните услуги в областта. Присъстваха експерти от Регионалната дирекция за социално подпомагане, представители на МТСП по Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социалните услуги на регионално ниво” представители на общините и неправителствени организации. На заседанието беше представен доклад за мониторинг и оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Пазарджик /2011-2015/, както и информация за състоянието от налични и планирани услуги. Изнесените данни сочат, че броят и капацитетът на социалните услуги е съобразен с потребностите на целевите групи. На територията на областта съществуват разнообразни социални услуги в общността, които са съобразени със спецификата на всяка една от общините. Най-всеобхватна е услугата домашен социален патронаж, която се предоставя във всички общини. Чрез нея са подобрени условията на живот в домашна среда на възрастните и самотно живеещи хора. В изпълнение на процеса на деинституционализация на децата и развиване на заместваща семейна грижа за деца, както и в подкрепа на всички уязвими целеви групи, през 2013г. предстои откриването на нови Центрове за настаняване от семеен тип, Дневни центрове и Защитени жилища . В общините Пазарджик, Батак, Панагюрище, Брацигово, Белово, Стрелча и Пещера ще бъдат разкрити Центрове за настаняване от семеен тип за деца и възрастни с увреждания и ще бъде увеличен капацитета на съществуващите Дневни центрове за деца с увреждания в общините Пазарджик, Велинград, Панагюрище и Ракитово. В община Велинград ще бъде разкрито едно Защитено жилище и един Дневен център за деца с увреждания. Разкриването на новите социални услуги е съобразено изцяло с нуждите на всички социално уязвими целеви групи и обхваща територията на цялата област.

Коментари