Институции

Младенова свиква съветниците на 29 март

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 03. 2013 г. /петък/ от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
1. Отчет за работата на Районно управление «Полиция» – Пещера за 2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината
2. Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Община Пещера за 2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината
3. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината
4. Текущи.
4.1. Отчет по изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда за 2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.2. Отчет по изпълнение на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците за 2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.3. Приемане на Програма на Община Пещера за оптимизация на общинската училищна мрежа за учебната 2013/2014г на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.4. Закриване на ОУ «Паисий Хилендарски» – с. Радилово, Община Пещера от учебната 2013/2014г.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.5. Кандидатстване на Община Пещера с проектно предложение „Планиране на устойчиво, хармонично и интегрирано развитие на град Пещера, чрез разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие“ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO 001/5-03/2013:“Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ“ на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“
Докладва: Кметът на Oбщината

4.6. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост представляващ помещение на І етаж в сграда «Здравна служба» с. Радилово.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.7. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ метален павилион №18 за продължаване дейността на Информационния център по екологични въпроси, свързани с дейността на «Биовет» АД гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.8. Придобиване на поземлен имот № 033022 с площ 0.940дка, находящ се в местността „Петковица“ землище на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.9. Придобиване на военен имот – Гарнизонен военен клуб с административен адрес гр.Пещера, ул.“Трети март“ № 11.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.10. Приемане на оценка и продажба на недвижими имоти частна общинска собственост:
• ПИ №240.421 местност „Копривец“ землище Пещера;
• ПИ № 240.416 местност „Копривец“ землище Пещера;
• ПИ № 12.78 местност „Узун драгасия“ землище Пещера;
• ПИ № 240.452 местност „Копривец“ землище Пещера;
• Недвижим имот планоснимачен № 3063 ,кв.220 по ПУП на гр.Пещера;
• Недвижим имот планоснимачен №3499 ,кв.220 по ПУП на гр.Пещера;
• Недвижим имот планоснимачен № 3392 ,кв.220 по ПУП на гр.Пещера;
• ПИ № 000432 местност „Песо поле“ землище на с.Радилово;
Докладва: Кметът на Oбщината
4.11. Приемане на схема за разполагане на преместваеми обекти в централната част на гр.Пещера и организиране провеждането на публично оповестен конкурс за отдаването им под наем.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.12. Даване на съгласие за право на преминаване през земеделски имот №000179/нива/ – частна общинска собственост в местност „Джурковец“ по КВС в землището на с.Радилово, Община Пещера за осигуряване на временен достъп за обслужване на УПИ ХVІ-665, кв.47 по плана на с.Радилово, Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.13. Даване съгласие за ползване на напоителен канал с ПИ – 006158 в местността „Дъбовик“ по КВС Пещера – собственост на Община Пещера за довеждане на необходимото количество от 2 куб. м. на час стопанска вода за нуждите на фирма
„Д франчайз ко – България“ АД с ЕИК 175036036 собственици на ПИ -016039 в местността „Сухия Дъбовик“.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.14. Даване на разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за линеен обект – трасе за канализация захранващ ПИ № 016039 в местността „ Сухия Дъбовик“ по КВС на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.15. Даване на съгласие за ползване на стопански водопровод в участъка от ревизионна шахта с координати на входяща тръба Х- 4531121.271;У -8578918.735 и Н -505.858 намираща се в ПИ – 240458/1.843 в КК/в местност „Копривец“ – частна общинска собственост до шахта – изход с координати : Х-4531142.117; У – 8580070.217 и Н -453.747 в ПИ – 012290 в местност „Узун драгасия“ по КВС на гр. Пещера – собственост на „Тракия Енерджи 2000″ ЕООД.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.16. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“- Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.17. Обсъждане и вземане на решение по докладна записка с вх.№ 600/15.03.2013г. на група съветници от Коалиция „Бъдеще за Пещера“.
Докладва: Общински съветник Петър Хамамджиев
5. Питания.

Коментари