Институции

Козарев подписа договор за доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежата

Пещера. Кметът на община Пещера Георги Козарев, подписа Договор за Обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежа- град Пещера“. Фирмата изпълнител е Дружество по ЗЗД „Аква проджекс“- Пещера. Проектът е на стойност над 9 милиона лева. Със средствата ще бъде подменена и изградена нова водопроводна и канализационна мрежа на територията на Пещера. Срокът за строително монтажните дейности е 6 месеца от датата на подписване на договора. Община Пещера е ползвател на безвъзмездна финансова помощ, предоставена по силата на Договор N DIR – 51011116-С005 от 29.02.2012г. за безвъзмездна финансова помощ, по ОП „Околна среда 2007-2013“, приоритетна ос 1 – „Подобряване и развиване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд за регионално развитие на Европейската общност.

Коментари