Институции

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа държавния план прием за новата учебна година

В присъствието на зам. областния управител Гинче Караминова и главният секретар на областна администрация Светлан Карталов, членовете на Комисията  обсъдиха  и приеха проектът за държавен план-прием за професионалното образование и обучение в училищата от област Пазарджик за учебната 2015/2016 година, изготвен от Регионалния инспекторат по образование.

Държавен план – прием на територията на областта се осъществява в общо 44 училища, от които 23 общински училища, 17 професионални гимназии и  5 специални училища. В сравнение с миналата година, броят на учениците в VІІ клас, както и тези които ще завършат основно образование  е намалял. Съобразявайки се с това, план-приемът в професионални паралелки, който предлага РИО-Пазарджик за учебната 2015/2016 г. е:

            Общ брой професионални паралелки: 83, като в тях се предлага обучение по 75 професии и 79 специалности.

             Дневна форма – 62 паралелки, задочна форма  – 7, вечерна форма  -2                            

           Паралелки първа степен на професионална квалификация –  8/дневна форма/, 4/вечерна форма/

       І. Брой седмокласници  в областта  през 2015г. – 2289 ученици

         Професионални паралелки след VІІ клас- 16.

          Предлагани нови професии:

ПГМЕТ гр. Пазарджик: професия „Мехатроника”, специалност „Мехатроника”;

ПГСС „Царица Йоанна” гр.Пазарджик – професия „Техник-технолог в ХВП”, специалности:„Производство и преработка на мляко и млечни продукти” И „Производство и преработка на месо, месни храни и риба”.

                  ІІ. Брой осмокласници в областта  през 2015г.: 1289 ученици

        Професионални паралелки след завършено основно образование – 42

Предлагани нови професии и специалности:

ПГСА гр. Брацигово – професия „Строител-монтажник”, специалности: „Сухо строителство” и „ Изолации в строителството”;

ПГСС „Царица Йоанна” гр.Пазарджик – професия „Оператор в хранително-вкусовата промишленост”, специалности „ Производство и преработка на мляко и млечни изделия” и „ Производство и преработка на месо, месни продукти и риба”;

 ПГИТМТ гр. Панагюрище– Професия „Техник на транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”.

ПУ „Драган Манчов” гр. Велинград – Професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения”, специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”.

      Тази година директорите на ПГ имат право да предлагат обучение по защитени професии . Такива професии, които не са привлекателни, през последните няколко години не се е реализирал прием по тях, а в същото време потребностите на пазара на труда изискват такива кадри. За област Пазарджик, прием по  защитени професии предлагат:

ПГД „Ив. Вазов”- Велинград:

професия „Дърворезбар”, специалност „Дърворезбарство”;

професия „Техник-технолог в дървообработването”, специалности „Мебелно производство” и „Тапицерство и декораторство”;

ПГИТМТ гр. Панагюрище:

Професия „Минен техник”, специалност „ Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии”;

ПГО гр. Пазарджик:

Професия „Оператор в производството на облекло, специалност „Производство на облекло от текстил”

ПГТ с. Вингорадец:

Професия „Монтьор на транспортна техника”, специалонст „Пътно-строителна техника”

     Предложенията за обучение по нови и защитени професии изцяло са подкрепени от регионалния бизнес и работодателите в лицето на :

•         Браншова организация  „Машиностроене”;

•         Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост;

•          „Асарел-Медет”АД; Сдружение на предприемачите –

           гр. Панагюрище;

•          „САМ-96”ЕООД  и  Автотранс 1”ООД гр. Панагюрище;

•          „Артстрой-Инвест” ЕООД гр. Пазарджик;

.           Проектът на държавния плен прием бе представен от началника на инспектората по образование Валентина Кайтазова. Той е изготвен на  база реалните потребности от кадри и след проведени срещи на експерти от РИО с представители на Бюрата по труда  и бизнеса от област Пазарджик. Основната цел е реализиране на балансиран прием, съобразен с местните икономически и социални условия, програмите и плановете за развитие на общините.     

Държавният  план-прием за професионалното образование  и обучение в училищата от област Пазарджик за учебната 2015/2016 г., ще бъде предложен за утвърждаване от Министъра на образованието и науката.

 

Коментари