Институции

Извънредно заседание на Общински съвет- Пещера

Пещера. Председателят на Общински съвет свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 11.09.2014г. /ЧЕТВЪРТЪК / от 17.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТ/ в гр. Пещера, Община Пещера – 1 брой, с капацитет 14 места по проект BG051PO001-5.2.12-0044-С0001, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете“, Компонент 2 „Разкриване на човешките ресурси“.
Докладва: Кметът на Oбщината

2. Одобряване на длъжностно разписание на Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Пещера, считано от 15.09.2014г.

Докладва: Кметът на Oбщината

Коментари

Институции

Извънредно заседание на Общински съвет- Пещера

Пещера. Председателят на Общински съвет Пещера Анастасия Младенова свиква 33-то извънредно събрание на Общински съвет тази вечер от 17.00ч. Дневният ред е от една точка : одобряване на предложение от Управителния съвет на Инициативен комитет за изграждане на Дом на покойника в Централен гробищен парк- Пещера. Постъпилата подписка в местния парламент е изпратена за проверка в Главна Дирекция „ГРАО“ в Министерството на регионалното развитие. От изпратените 110 подписа за извършена проверка на подписка от местна гражданска инициатива, резултатите дават основание за разглеждане на направеното предложение на УС на Инициативен комитет за изграждане на Дом на покойника. Председател на УС е кметът на община Пещера Георги Козарев.

Коментари