Институции

Има изменение в Наредбата за организацията и безопасността на движението

Пещера. Община Пещера публикува на своята интернет страница проект за изменение Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера, която е приета с решение №334/01.03.2002г. , изм. и доп. с решение №462/26.07.2006 г., изм. и доп. – решение №80/29.04.2008г., изм.решение № 482/26.02.2010г., изм. и доп.с решение № 470/29.11.2013г., изм. и доп. с решение № 498/27.12.2013г., изм. и доп. с решение №747/16.02.2015 г. на Общински съвет – Пещера. Мотивите за изготвяне на проекта за допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера са следните : с решение №334/01.03.2002 г. на Общински съвет Пещера е приета Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера. Установени са непрекъснати нарушения на недобросъвестни граждани, които ползват платените общински паркинги и не заплащат за предоставената услуга. Същевременно в цитираната наредба няма предвидени санкции за този вид нарушения.

Целите, които се поставят:
Оказване на въздействие чрез административна санкция на водачите на моторни превозни средства, които ползват платени общински паркинги, но отказват заплащане на дължимата такса за паркиране.Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:За прилагането на допълнението на наредбата не са необходими финансови средства. Очаквани резултати от прилагането: Подобряване на събираемостта на такси за ползване на платените общински паркинги.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюзПредлаганият проект за изменение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.
Във връзка с чл.26, ал.2 от ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Пещера приема предложения и становища относно Проекта за допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера.
Допълва Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера както следва:
В чл.13, в който са посочени случаите, в които е забранено паркирането да се създаде нова точка 5 със следното съдържание:
„т.5. На платените общински паркинги без заплащане на определената такса за паркиране“.
Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани в деловодството на Община Пещера в писмен вид.

Коментари