Институции

Има банкова сметка за изграждане Дом на покойника в Пещера

Пещера. У В А Ж А Е М И С Ъ Г Р А Ж Д А Н И,
Водени от убеждението, че наш граждански и морален дълг е да дадем възможност на жителите на град Пещера да разполагат с място, в което да отдадат своята почит към свой починал близък и това място да е изградено и оборудвано в съответствие с практиката на голяма част от градовете в България, стандартите и изискванията, необходими за такъв вид дейности, създадохме ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА в Централен гробищен парк – град Пещера.
Разкрита е банкова сметка за реализиране на инициативата – изграждане на Дом на покойника в гр.Пещера:
ОБЩИНСКА БАНКА
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG71 SOMB 9130 1055 8078 01
С УВАЖЕНИЕ,
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА В ГР.ПЕЩЕРА
Георги Иванов Козарев
Анастасия Ангелова Младенова
Костадин Иванов Ташков
Георги Иванов Карамитрев
Георги Темелков Делев

Коментари