Институции

Геолози установиха причините за свлачището

Пещера. Продължават да важат частичните ограничения за движение по пътя Пещера- летовище „Св. Константин“ при километър 40 +880, каза за Пещераинфо инж. Николай Атанасов- зам. кмет на Община Пещера. Движението на МПС се извършва в едната лента на пътното платно по което могат да се движат автомобили до 3.5т. На 9 декември 2014г частично бедствено положение обяви кметът на Пещера Георги Козарев. Причината е тръгнало свлачище, което засегна част от пътя за курортното селище „Св.Константин“ и вече е близо до последната къща в края на града. „С писмо Кметът на Община Пещера е поканил специалисти от „Геозащита“ ЕООД- Перник, които са направили оглед на място, след което са излезли със становище за наложително спешно изготвяне на проектно решение за укрепителни мероприятия, съобразено с конкретните инженерногеоложки и хидрогеоложки условия, съгласно изискванията на Наредба 12/2001г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони“, подчерта инж. Атанасов. Обследваният от специалистите склонов участък е с източна експозиция и наклон около 25-30 градуса и е прилежащ на път Костандово-Дорково-летовище „Св. Константин“-Пещера. Възникналият локален свлачищен участък е с глетчерообразна форма и е с размери около 32 м. по направление на движението на свлачищните маси, напречно по движението на свлачищните маси-около 15 м. и е с площ от 0.50 дк. Глвният свлачищен откос е с височина 2.0м., свлачищните бордове са с височина до 1.0м. и свлачищен език, изтекъл под формата на кален поток, който достига до оградата на частен имот. Според специалистите основни причини за проявените свлачищни процеси са геологолитоложки строеж и специфичните геоморфоложки особености, нерегулиран отток от пътя и засилена ерозия, критичното водонасищане и понижени физико-механични показатели на строителните почви, нарушението на почвения масив при откоса следствие на извършените изкопни работи за полагане на оптични кабели. Със Заповед на Кмета на Пещера е възложено извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи, които включват сигнализиране на участъка с лента, разширяване габарита на пътя към ската и насипване на скални маси, прокопаване на канавка в участъка за отвеждане на водите от пътя и ската. За ограничаването на  водонасищането на основата под пътя от просмукващите се води от канавката дъното и страните й са покрити с водонепропускливо полиетиленово фолио в участък с дължина около 30м., допълни инж. Атанасов. 

Коментари