Институции

Гатев остава начело на Районния съд.Основен приоритет – решаване на сградния проблем на съда

София-Пещера. Камен Гатев остава начело на Районен съд – Пещера, след като Висшият съдебен съвет го избра със 17 гласа „за”, 0„против“ и 1 „въздържал се“ Съдия Гатев има над 14 години юридически стаж, единадесет от които в Районен съд- Пещера.
В концепцията си за стратегическо управление кандидатът определя следните приоритети в бъдещия си управленски мандат: решаването на сградния проблем на съда, чрез предприемане на необходимите действия за осъществяване на реконструкция и ремонт на основната сграда; повишаване на качеството и бързината на процеса, преодоляване на проблема с прекратяване на делата в съдебно заседание, делата с отменен ход по същество и делата, чието разглеждане е продължило повече от шест месеца. В тази връзка ще се провеждат общи събрания на съдиите за обсъждане и анализ на посочените проблеми.
С оглед подобряване на техническата обезпеченост на Районен съд-Пещера ще бъдат закупени скенери за създаване електронен файл на цялото дело и обновяване на част от наличните компютърни конфигурации. Предвижда се предприемане на мерки за повишаване нивото на организация на съдебната администрация и усъвършенстване на работата в екип. Ще бъде създаден Център за медиация към съда, като още една възможност за намаляване висящността на съдебните дела.
Членовете на Висшия съдебен съвет Васил Петров и Галя Георгиева зададоха въпроси свързани с осигуряването на адвокатска стая и с неизпълнението на строително-ремонти дейности по преустройството на сградата, поради прекратяване на договора с изпълнителя.
Кандидатурата на съдия Гатев бе подкрепена от Милка Итова, която посочи, че кандидатът притежава необходимите нравствени качества, доказал се е като професионалист и е мотивиран да реализира предложените в концепцията му стратегически цели за управлението и развитието на Районен съд – Пещера./ВСС/

Коментари