Институции

EVN България иска ДКЕВР да преразгледа цените на тока за следващите 3 месеца

EVN България ще внесе заявление до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за незабавно преразглеждане на цените на електрическата енергия от 1 април до 30 юни 2013 г. Според компанията за този тримесечен период има варианти крайните клиенти да не бъдат засегнати от промяната в цената на електроенергията, а промените да бъдат направени чрез преразглеждане на цените по цялата верига ‘’производство – пренос –разпределение – доставка’’. Съгласно дадената възможност с последните изменения на Закона за енергетиката, ДКЕВР има неограничено право да променя стойността на електроенергията. От юли 2012 година ЕVN България многократно алармира държавата в лицето на ДКЕВР, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Народното събрание, вкл. и чрез медиите, че определеният от регулатора механизъм за компенсиране на изкупуването на енергия, произведена от ВЕИ (възобновяеми енергийни източници), води до загуба на капитала на дружеството и до дестабилизиране на електроенергийната система като цяло. Само за периода юли 2012 – март 2013 г. загубите на ЕVN България от предварителното финансиране изкупуването и заплащането на енергията, произведена от ВЕИ, възлизат на над 100 милиона лева. Тези загуби досега бяха покривани от собствените средства на компанията и от привлечени финансови ресурси. В този период компанията максимално оптимизира структурата си и намали своите разходи до нивото, което да гарантира безопасното функциониране на системата. Към момента възможностите за намиране или привличане на допълнителни средства, с които EVN България да продължи да покрива предстоящите загуби са вече напълно изчерпани. Само за следващите три месеца, като следствие от очакваното увеличение на производството на електрическа енергия от ВЕИ прогнозните загуби на ЕVN България ще са в размер на 40 милиона лева. В случай че, цената за достъп за ВЕИ централи до мрежата бъде окончателно отменена от Върховния административен съд, тази загуба ще достигне 78 милиона лева. Ако не се предприемат мерки за овладяването на този проблем, компанията ще изпадне в невъзможност да обслужва задълженията си и сигурността на доставките ще бъде застрашена. ЕVN България многократно е изразявала подкрепа на идеята за създаване на специален фонд за покриване на разходи, свързани с производството на зелена енергия. Към момента обаче няма предприети мерки в тази посока. Затова ЕVN България предлага служебното правителство, което вече обяви намерението си да работи за стабилизиране на електроенергийната система, да започне подготовката на законодателната рамка за създаването на такъв фонд, която да бъде предложена на следващото 42-ро Народно събрание. ЕVN AG внесе и писмо до Българската държава, в което приканва за стартиране на преговори, насочени към изпълнение на Договора между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.

Коментари